מידע"; $toptitle1a="דף מידע לעוסק במתן שירות של המרת מטבע"; $toptitle2="דף מידע לעוסק במתן שירות של המרת מטבע"; ?>
מועד עדכון אחרון: 4.1.2009 בנק ישראל
החטיבה למידע וסטטיסטיקה
דף מידע לעוסק במתן שירות של המרת מטבע (חלפן)
חובת דיווח לבנק ישראל א.
החל מיום 1 בינואר 2008 בוטלה חובת הדיווח לבנק ישראל, שחלה עד למועד זה, על העוסקים במתן שירות של המרת מטבע (חלפנים). בדבר שאלות ובירורים ניתן לפנות למשרדינו בירושלים, למר משה ברוכים, טלפון: 02-6552531
חובות מכוח חוק איסור הלבנת הון התש"ס- 2000 ב.
יחד עם זאת, ומבלי לגרוע מכל חובה אחרת המוטלת עליכם מכוח חוקים שונים, אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי לא חל כל שינוי בחובות המוטלות על נותני שרותי מטבע, וחלפנים בתוכם, מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 כדלהלן:
חובת רשום אצל רשם נותני שרותי מטבע. לפרטים והבהרות יש לפנות - למשרד האוצר/אגף שוק ההון/ יחידת נותני שירותי מטבע, רחוב אגריפס מס' 42, בית כי"ח (קומה 6), ירושלים, למר חיים שרון, או למר ריצ'רד סיטבון, טלפון: 02-6211422. 1.
דיווח על עסקאות לרשות לאיסור הלבנת הון. לפרטים והבהרות יש לפנות לגב' שרונה בן שטרית טלפון: 03-6972356 , או לגב' ניצה ממון טלפון: 03-6949363, במשרד המשפטים/הרשות לאסור הלבנת הון, בית הדר דפנה, שד' שאול המלך 39, תל אביב 61336 , ת.ד. 33664,
טלפון: 03-6972356.
2.
לדף המידע לעוסק במתן שירות של המרת מטבע (חלפן)