לקוחות הבנקים'; $toptitle1b='הקרן למימון תובענות ייצוגיות'; $toptitle2='הקרן למימון תובענות ייצוגיות'; include ('/usr/local/etc/httpd/htdocs/prog_lib/filegodel.php'); ?>
הקרן למימון תובענות ייצוגיות
הקרן למימון תובענות ייצוגיות החלה פעילותה בשנת 2010. הקרן הוקמה מכח ס' 27 לחוק תובענות ייצוגיות, במטרה לסייע במימון תובענות ייצוגיות, אשר יש חשיבות ציבורית וחברתית בהגשתן ובבירורן. על המבקש לעמוד בתנאים הקבועים בתקנות תובענות ייצוגיות (סיוע במימון בקשות לאישור ותובענות ייצוגיות) התש"ע-2010, וכן להגיש בקשתו, בצירוף המסמכים הנדרשים, בהתאם לקבוע בתקנות. את הבקשה ניתן להגיש דרך אתר האינטרנט של משרד המשפטים בכתובת www.justice.gov.il, או ישירות לכתובת המייל classactionaid@justice.gov.il.